ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTORŮ

Společnost Studio Fontána spol. s r.o. IČO: 636 72 014, se sídlem Šternberkova 1358/8, Holešovice, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36568 (dále jen „Společnost“) zpracovává na základě nakladatelských a obdobných smluv (dále jen „Smlouva“), které uzavřela s autory děl či jinými nositeli práv (dále též „subjekty údajů“), jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případného pseudonymu, rodného čísla, data narození, bydliště, telefonního čísla, e-mailové adresy, stejně jako údajů vztahujících se k předmětům ochrany, ke kterým byla Společnosti udělena licence dle Smlouvy, výše inkasa souvisejícího s předměty ochrany licencovanými dle Smlouvy, čísla bankovního účtu a údajů o bance, daňovém domicilu a státním občanství a údaje o placení DPH (dále jen „Osobní údaje“).

I. ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ

Společnost zpracovává Osobní údaje na základě a za účelem plnění smluvních povinností, které vyplývají Společnosti z uzavřené Smlouvy, a to po dobu trvání této Smlouvy; plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména daňových, účetních), a to po dobu vyplývající z těchto právních předpisů; a za účelem oprávněného zájmu chránit právní nároky Společnosti po dobu 10 let od ukončení Smlouvy (z důvodu nezbytnosti prokázat existenci vzájemné spolupráce s autorem, existenci oprávnění vyplývajících ze Smlouvy a tedy platnost licencí a podlicencí a uplynutí objektivní promlčecí doby případných nároků z neoprávněného užití předmětu ochrany). Poskytnutí Osobních údajů je nezbytným smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí nemůže Společnost plnit své smluvní povinnosti vyplývající ze Smlouvy; plnit své zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů (zejména daňových a účetních); a chránit své právní nároky.

II. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost využívá k některým činnostem další dodavatele, kterým Osobní údaje v omezeném (nezbytně nutném) rozsahu zpřístupňuje. Osobní údaje mohou být takto předány účetním a daňovým poradcům (PS2000 s.r.o., IČ 25723804), právním zástupcům (Štaidl Leška Advokáti, IČ 66254272), podnakladatelům (subjekty, které podnikají v oblasti licencování děl) spolupracujícím se Společností a jednotlivým uživatelům licencovaných děl. V případě licencovaní předmětů ochrany do ciziny může dojít k předání Osobních údajů mimo Evropskou unii. Před takovým předáním postupuje Společnost tak, aby byly naplněny požadavky právních předpisů a jestliže cizí země nezaručuje potřebný právní standard ochrany Osobních údajů, zajistí Společnost smluvně vhodné záruky ochrany Osobních údajů prostřednictvím smluvních standardních doložek o ochraně údajů přijatých Úřadem pro ochranu osobních údajů a schválených Evropskou Komisí. Společnost vždy zajistí možnost získat kopii vhodných záruk, které přijala na ochranu Osobních údajů, anebo umožní subjektu údajů přístup k veškerým informacím o přijatých vhodných zárukách. Seznam zemí, do kterých budou takto Osobní údaje předávány bude aktualizován na tomto místě internetových stránek níže, nebo o takové zemi bude subjekt údajů informován individuálně přímo Společností. Společnost na základě smluvního ujednání zajistí, aby příjemci Osobních údajů byli zavázáni k dostatečné ochraně Osobních údajů a vázáni mlčenlivostí o Osobních údajích.

III. PRÁVA AUTORŮ A DALŠÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

PRÁVO NA INFORMACE

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých Osobních údajů, které se ho týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích Osobních údajů, době uchování Osobních údajů, informace o všech svých právech, o důvodu poskytnutí Osobních údajů, dále údaj o předávání Osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Autor má právo požádat Společnost, aby mu sdělila, zda o něm zpracovává nějaké Osobní údaje, a pokud ano, jaké. Společnost zašle požadované informace po identifikaci žadatele.

PRÁVO NA OPRAVU, RESP. DOPLNĚNÍ

V případě, že Společnost zpracovává nepřesné, nesprávné nebo neúplné Osobní údaje, má subjekt údajů právo požádat Společnost, aby je opravila, případně doplnila.

PRÁVO NA VÝMAZ

Toto právo může subjekt údajů uplatnit u Společnosti v případě, že:
(i) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(iii) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(iv) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
(v) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Toto právo dává subjektu údajů možnost požádat Společnost, aby omezila zpracování Osobních údajů, v případě, že:
(i) subjekt údajů popírá přesnost svých Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
(ii) zpracování je protiprávní a místo výmazu Osobních údajů subjekt údajů žádá omezení jejich použití;
(iii) Osobní údaje Společnost již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(iv) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Na základě tohoto práva může subjekt údajů od Společnosti získat své Osobní údaje, které jí poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň je subjekt údajů oprávněn požádat Společnost, aby Osobní údaje předala ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Proti zpracování svých Osobních údajů pro účely oprávněného zájmu Společnosti chránit její právní nároky je subjekt údajů oprávněn vznášet u Společnosti námitky.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že dochází anebo již došlo zpracováním jeho Osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého bydliště, nebo v místě výkonu své práce, nebo v místě porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (oficiální stránky).

IV. UPLATNĚNÍ PRÁV

Všechny žádosti o uplatnění shora uvedených práv může subjekt údajů uplatňovat osobně na kontaktní adrese Společnosti (V Podvrší 1, Praha 8), nebo je zaslat na tutéž adresu či na adresu zapsaného sídla písemně. Taktéž lze Společnost kontaktovat elektronicky na e-mailovou adresu office@studiofontana.com. Aby byla zajištěna náležitá ochrana Osobních údajů a práv a nedocházelo k jejich zneužívání jinými osobami, musí Společnost provést ověření identity subjektu údajů při uplatnění práv. Ověření identity může proběhnout v případě osobního kontaktu prostřednictvím předložení dokladu totožnosti. V případě jiného způsobu uplatňování práv, podepíše subjekt údajů e-mail zaručeným elektronickým podpisem nebo zašle žádost s úředně ověřeným podpisem. Nebude-li možné z údajů uvedených v žádosti o uplatnění práv subjekt údajů identifikovat, nemůže Společnost žádosti vyhovět. Všechny žádosti Společnost vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení. Nebude-li možné žádost v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádosti), je Společnost oprávněná lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany Osobních údajů přijala Společnost příslušná technická a organizační opatření včetně vnitřního předpisu o nakládání s osobními údaji svými zaměstnanci. Současně jsou všichni zaměstnanci Společnosti, stejně jako všichni dodavatelé a jejich zaměstnanci smluvně anebo na základě zákona zavázáni mlčenlivostí o všech Osobních údajích, které jim byly zpřístupněny, nevyplývá-li z povahy věci nutnost jejich zveřejnění.